Algemene Voorwaarden

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten gesloten tussen T.A.S. en de klant. Tenzij expliciet anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen T.A.S. en de klant, kan hier niet van worden afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden van de klant.

Diensten

T.A.S. zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van T.A.S. het karakter hebben van een inspanningsverbintenis, tenzij afwijkend vastgesteld.

Overslag is enkel mogelijk op aanvraag

Distributie is enkel mogelijk op aanvraag van de klant en afhankelijk van de beschikbaarheid van de voertuigen

A.D.R.: het vervoer van A.D.R. producten wordt enkel uitgevoerd door wagens type bestelwagen of groter.

Prijs

Alle prijzen worden berekend vertrekkende vanuit 1 van de T.A.S.filialen/hubs met als eindpunt datzelfde filiaal/hub. De kilometerprijs is afhankelijk van het type voertuig dat de betreffende transportopdracht uitvoert.

Minimumprijzen: alle voertuigen hebben een forfaitaire minimumprijs voor lokale opdrachten.

Stops: vanaf elke 3de stopplaats zal een supplement per stop bijgerekend worden afhankelijk van het type voertuig

Wachttijden bestelwagens: wanneer de wachttijd/laden/lossen de 15 minuten overschrijdt zal er een supplement aangerekend worden afhankelijk van het type voertuig.

Wachttijden vrachtwagens: wanneer de wachttijd/laden/lossen de 30 minuten overschrijdt zal er een supplement aangerekend worden.

Bijkomende kosten: alle kosten voortvloeiend uit het betreffende transport, zoals: péage, tol, overzet en/of douanekosten worden in zijn geheel doorgerekend aan de klant.

Verplichtingen van de klant

De klant verbindt zich er toe alle relevante informatie tijdig te verstrekken die noodzakelijk geacht wordt om de opdracht op doeltreffende wijze te kunnen voorbereiden en uitvoeren. Het doorgeven van correcte afmetingen en gewichten is volledig ten laste van de klant, elke afwijking hierop die kan leiden tot schade of boetes, is eveneens de verantwoordelijkheid van de klant.

Annulatie

Bij annulatie van een geboekt transport minder dan 12u voor aanvang van het transport zal de integrale kostprijs doorgerekend worden aan de klant. Bij annulatie van een geboekt transport minder dan 24u voor aanvang van het transport zal de minimumprijs voor het desbetreffende voertuig aangerekend worden.

Verzekeringen

Alle transporten gebeuren onder CMR voorwaarden met de bijhorende CMR verzekering. Elke klant kan op aanvraag een bijkomende verzekering aangaan voor elke specifiek transport mits het betalen van een meerprijs.

Overmacht

T.A.S. bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige levering door overmacht en/of acties door derden. Evenmin kan de klant hiervoor aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van T.A.S. die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van diens verbintenis, zoals, maar niet beperkt tot ziekte, erbarmelijke weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen (incl. douane), terrorisme of oorlog.

Facturatie

De facturatie gebeurt éénmaal per week of volgens afspraak met de klant. Alle facturen dienen betaald te worden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Kortingen wegens contante betaling worden niet toegestaan.

Voor de klant-consument: wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is er een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, vermeerderd met acht procentpunten. De intresten beginnen te lopen vanaf de dag na de eerste ingebrekestelling. Daarnaast is eveneens een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro; 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo zich situeert tussen 150,01 en 500 euro; 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro, met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger is dan 500 euro. De klant-consument heeft recht op één kosteloze betalingsherinnering waarbij een betalingstermijn van 14 dagen wordt geboden. Nadien zal er een herinneringskost van 7,50 Euro (incl. verzendkosten) per aanmaning worden aangerekend.

Voor de klant-professioneel: bij niet betaling binnen de gestelde termijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% per jaar meer een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de verschuldigde hoofdsom. Per aanmaning die wordt uitgestuurd wordt bijkomend een aanmaningskost aangerekend van €40.

Bij elke wijziging van facturen (incl. facturatiegegevens) door nalatigheid van de klant, zal een administratieve kost van €25 aangerekend worden.

Het protesteren van facturen dient schriftelijk te gebeuren en dit binnen de 8 dagen na factuurdatum, hierbij dient men steeds het factuurnummer en de factuurdatum te vermelden, alsook de reden van het protesteren.

Schade aan goederen

Elke schade aan goederen moet men steeds binnen de 24u na ontvangst melden aan T.A.S.

Schade aan goederen tijdens het leveren of lossen moet men evenwel steeds op de CMR vermelden om enige aanspraak te kunnen maken op een eventuele schadevergoeding.

T.A.S. zal pas een dossier openen indien de schade aantoonbaar is, vermeld is op de CMR en/of vrachtbrief en indien de schade te wijten is aan een fout en/of nalatigheid van de chauffeur en/of magazijnier van T.A.S.

T.A.S. zal geen dossier opmaken indien de schade te wijten is aan de nalatigheid, onvoldoende verpakking en/of fout van de klant en/of zijn leverancier.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Voor alle geschillen tussen de klant en T.A.S. die uit de opdracht voortspruiten of enig verband houden met deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd. Het geschil wordt exclusief beheerst door het Belgische recht.

Privacy policy

Onze privacy policy kan u terugvinden op https://tasbelgium.com/privacy-policy/

Door het ondertekenen van onze vrachtbrief en/of CMR gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.